הגדרות

1. החברה - חברת נעלי נירו בע"מ ח.פ 510973399

2. האתר - אתר האינטרנט www.niroshoes.co.il.

3. המוצרים – פריטי ההנעלה והאופנה.

4. המשתמש/ת - כל אדם, לרבות תאגיד, אשר יכול לצפות ולבצע פעולות באתר.

5. יום אספקת המוצר – יום קבלת המוצר ע"י הלקוח/ה

6.  כתובת למשלוח דואר - הכתובת שציינה המזמין/ה ככתובת למשלוח.

7. יום ביצוע ההזמנה – היום בו התקבל אישור ע"י חברת האשראי / הסליקה.

8. ימי עסקים הינם ימי חול, ימים א-ה, לא כולל חול המועד וערבי חג.

כללי

1. האתר משמש כחנות וירטואלית לייצוג החברה ולמכירת המוצרים המוצגים באתר, האתר מנוהל ע"י החברה. 

2. תקנון זה והוראותיו יחולו על פעולות כגון: גלישה / הזמנות שיבוצעו ע"י המשתמשת באתר ותקנון זה בא להסדיר את היחסים בין החברה לבין     המשתמשת ו/או המזמינה ו/או הגולשת באתר.

3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל  או בטלפון מס' 03-6827284.

4. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות מחשב מכל סוג שהוא, טלפון סלולרי מכל סוג או כל מכשיר תקשורת המאפשר גישה לאתר.

5. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה,

בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

7. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין ואינם כוללים עלויות משלוח ואספקה.

8. הרישומים במחשבי החברה ו/או במחשבי החברה שמאכסנת את האתר, יהוו ראיה לאמיתות הפעולות המתבצעות דרך האתר.

9. תמונות המוצרים והאביזרים המוצגים באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר.

10. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

11. החברה עושה ככל יכולתה להציג באתר מידע מדויק אשר משקף את המציאות באופן הקרוב ביותר, יחד עם זה , ייתכנו אי דיוקים או שגיאות במלל או בתמונות המוצרים ובתיאורם והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מטעויות אלה ככל שקיימות.

12. החברה תהיה רשאית לעדכן או לשנות את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר הקובע למוצר המוזמן ו/או לדמי המשלוח יהיו אלה הנקובים בעת אישור ההזמנה ע"י הלקוחה.

13. החברה תהיה רשאית להציע הטבות שונות או הנחות בעלות המוצר ו/או בדמי המשלוח. החברה תהיה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להכניס בהם שינויים בלא צורך במתן עדכון כלשהו.

14. רכישת מוצרים באמצעות האתר תתאפשר לכל לקוחה בין אם היא לקוחה רשומה באתר או לא.

15. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים קשר עם לקוחותיה באמצעות אמצעי תקשורת שונים לרבות דוא"ל. לקוחה המעוניינת להסיר עצמה מרשימת הלקוחות המנויים לדיוור תוכל לעשות כך ע"י  לחיצה על קישור בדוא"ל המופץ ע"י האתר.

16. הזמנה תאושר במידה והמוצר המוזמן זמין במלאי, פרטי הלקוחה תקינים ומלאים ואמצעי התשלום תקין. יחד עם זאת ללקוחה לא תהיה כל טענה /או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשת עקב אי זמינות מוצר כשלהו במלאי, גם אם הוצג באתר.

17. החברה רשאית שלא לאשר הזמנה באם הופרו אחד או יותר מהתנאים המצוינים בתקנון זה, באם נעשה באתר שימוש שלא על פי חוקי מדינת ישראל , באם הוזנו פרטי גולשת שגויים במתכוון או שלא במתכוון,

באם בוצעו מעשים הבאים לפגוע בחברה , עובדי החברה או לקוחות החברה או באתר באופן מכוון , או באם אמצעי התשלום נחסם או לא כובד.

18. במידה ואמצעי התשלום לא יכובד או כרטיס האשראי אשר ישמש את הלקוחה לא יהיה בתוקף, תיצור החברה קשר עם הלקוחה להסדרת התשלום או לביטול ההזמנה.

19. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למזמינה או לצד ג' כתוצאה מרכישה או שימוש באתר שלא על פי הוראות תקנון זה והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ספציפית באם זו בוצעה שלא על פי הוראות תקנון זה.

20. החברה לא תהיה אחראית לנזק אשר ייגרם למוצר ו/או לרוכשת עקב שימוש לא סביר או מוטעה במוצר הנרכש, או באם נגרם לו נזק מכל סוג עקב אי מילוי הוראות השימוש או הכביסה המתאימים.

21. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקת מוצרים אשר נקנו באתר , אשר לא נמצאים בשליטתה כגון תקלות טכניות, שביתות, אסונות טבע, תקלות מחשוב ותקשורת ותקלות  מכל סוג שהוא בקרב חברת ההובלות או הגוף המספק את המוצר.

22. זכויות הקניין הרוחני ,זכויות היוצרים, השמות המסחריים, תמונות ודגמי המוצרים שייכים לחברה בלבד. חל איסור מפורש להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור כל פרט מידע הנמצא באתר בלא קבלת אישור מתאים מהנהלת החברה.

23. אין להציג תכנים המופיעים באתר בכל מכשיר או תוכנה חיצוניים בייחוד באמצעי מדיה אחרים, דיגיטליים ושאינם דיגיטליים או בכל כלי או אביזר אחר לרבות שימוש מסחרי או פרסומי.

פרטיות, דיוור ישיר ומאגרי מידע.

1. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשמת, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשמת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשמת לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר - החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשמת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצעה הנרשמת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשמת ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפרה הנרשמת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

2. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שהפרטים שסיפקה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

3. החברה משתמשת בתשתיות Wix לצורך גביית תשלום ואכסון האתר ואינה אוגרת פרטי כרטיס אשראי, החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור על פרטיות לקוחותיה. יחד עם זאת החברה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו בעקבות מקרים שאינם בשליטתה בנושא זה.

4. החברה לא תהיה אחראית ביחס לכל תקלה או השפעה של הודעות או קובץ מצורף אשר יישלחו מהאתר אל דוא"ל \ SMS של הגולשת בין אם ייטען לנזק ישיר או עקיף עקב השפעה כזו .

5. החברה משתדלת לספק מוצרים באיכות גבוהה בזמן האספקה המוגדר בהמשך לתקנון זה , במידה ומתעוררת כל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל או בטלפון.

6. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

7. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה  או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

8. האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בהחזר כספי תצטרך הלקוחה לספק שוב את פרטי האשראי.

9. חברות הסליקה הנותנת שירותי סליקת כרטיסי אשראי הינן חברת פייפאל וחברת לאומי כארד. במעמד ההזמנה, קרי הזנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם, כך שאת להזמין מוצרים ולמסור את פרטיך בביטחון מלא.

 

משלוחים ואספקה:

1. אספקת המוצרים לרוכשים באתר מבוצעת באמצעות דואר ישראל / איסוף מסניפי הרשת.

2. אפשרויות השילוח וסכום דמי המשלוח יופיעו בסיום תהליך ההזמנה וייגבו בעת התשלום, במקרה של עסקת תשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו ביחד עם התשלום הראשון.

3. משלוח בדואר ישראל - משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל,  עד 14 ימי עסקים מתאריך ההזמנה.

4. איסוף עצמי מסניפי הרשת – ההזמנה תגיע לסניף עד 5 ימי עסקים , באיסוף ההזמנה יש להציג מספר הזמנה ושם מלא של המזמינה.

5. החברה לא תהיה אחראית על עיכובים של חברות השילוח השונות.

6. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה ביחד עם המוצרים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

7. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים, בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים.

8. מועדי האספקה המפורטים חלים על פריטים שהנמצאים במלאי בלבד .

9. ​האתר מתחייב לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שני ימי עסקים ליעד המבוקש.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת/החלפת מוצרים

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

2. ביטול טרם שליחת המוצר ללקוחה אינו כרוך בחיוב נוסף , עלות ההזמנה בתוספת דמי המשלוח יוחזרו ללקוחה במלואם עפ"י האמור בחוק.

3. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה, על המזמינה לבצע החזרה באחת מהדרכים הבאות: החזרה לאחד מסניפי הרשת או החזרה באמצעות דואר רשום על חשבונה.

4. במידה ולקוחה תרצה לבצע החלפה היא תוכל לעשות זאת בתוך 14 ימים מיום קבלתו.

5. את ההחלפה ניתן לבצע בחנות או בדואר רשום לכתובת: המלך חירם 6, ת"א-יפו בתיאום מראש עם החברה בטלפון: 03-6827284.

6. במידה ולקוחה תרצה לקבל זיכוי כספי היא תוכל לעשות זאת בתוך 14 ימי עסקים מרגע קבלת המוצרים. 

7. את הזיכוי ניתן לקבל בחנות או בטלפון במידה ובוצע בכרטיס אשראי. 

8. השובר / הזיכוי יינתן רק על עלות הפריט ולא על עלות המשלוח.

9. בהנחיית משרד הבריאות, אין אפשרות להחזיר / להחליף הלבשה תחתונה ובגדי ים . 

10. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ו\או במידה ולא נעשה בו שימוש כאשר התוויות במקומה. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי באתר). כן יובהר, כי האתר יהיה בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש - תוך 14 ימי עסקים מיום קבלתו.

11. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

12. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

13. פריט שנרכש במבצע ניתן להחליף בפריט אחר או לקבל תמורתו החזר.

14. לקוחות אשר ביצעו הזמנה בעזרת כרטיס דירקט ו\או ביצעו הזמנה בכרטיסי אשראי נטענים (לדוגמה כרטיבים אשר הונפקו בדואר ישראל) לכרטיסים אלו לא ניתן לבצע החזר כספי ולכן הם יהיו זכאים לקבלת זיכוי בתוקף ל6 חודשים לשימוש באתר או בחנות.

15. הזמנה שתוחזר לאחר 14 יום מיום קבלת ההזמנה לא תזוכה ולא יתקבל עבורה זיכוי באתר.

16. הטיפול בהחזרת המוצרים יהיה עד 10 ימי עסקים מיום קבלת החבילה במשרדי החברה.

אחריות החברה

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בשמלות.

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-6827284, או באימייל  והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

3. השם נעלי נירו וכן שם כתובת האתר הנם סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.

4. כל התוכן המילולי, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה.

5. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

6. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך שהיא בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.

7. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

8. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

ט.ל.ח